Carlini tìm kiếm một tổng kết hoạt động của tinh thần bao gồm được cả sự nhấn mạnh của Croce

Ý. s: 09-08-1878, Naples. m: 30-09-1959, Pisa. Ph.t: Nhà sáng lập và người trình bày của chủ nghĩa duy linh Cơđốc giáo Ý. N.c: Kể từ 1955, kế nhiệm Gentile, giảng dạy tại Đại học Pisa.

Ấn phẩm chính bản:

(1921) La vita dello spirito (Đời sống tinh thần)

(1934) La religione dell’arte e della filosofia ( Tôn giáo của nghệ thuật và của triết học)

(1936) Mito del realismo ( Huyền thoại về chủ nghĩa hiện thực).

(1942) Lineamenti di una concezione realistica della spirito umano ( Kiến thức nhập môn cho một quan niệm hiện thực về tinh thần con người ).

(1950) Perché Credo ( Tại sao tôi tin), Brescia: Morcelliana.

(1951) Alla ricerca di me stesso ( Tìm kiếm chính ta), Florence: Sansoni.

(1958) Cattolicesimo e pensiero moderno ( Công giáo và tư tưởng hiện đại), Brescia: Morcelliana.

(1959) Della vita dello spirito al mito del realismo ( Về đời sống tinh thần theo huyền thoại của chủ nghĩa hiện thực), Florence: Sansoni.

(1962) Che cos’e la metafisica ( Siêu hình Vinpearl Da Nang học là gì), Florence: Sansoni.

Văn bản nhị đẳng:

Delle Volpe, G.(1949) Spiritualismo italiano contemporaneo ( Chủ nghĩa duy lín Ý hiện đại), Messina: Ferraro.

Galli, G.(1950) Studi sul pensiero di Armando Carlini ( Nghiên cứu tư tưởngArmando Carlini), Turin: Gheroni.

Sainati,V. (1961) Armando Carlini, Turin : Edizioni di” Filosofia”.

Carlini tìm kiếm một tổng kết hoạt động của tinh thần bao gồm được cả sự nhấn mạnh của Croce lên sử thể (the historical) và chủ nghĩa hiện thể thần học hoá (the theologizing actualism) mà ông gán cho Gentile. Ông tìm cách vượt lên những toan tính, mà ta thấy trong chủ nghĩa duy tâm, đặc trưng hoá tinh thần như một nguyên lí vũ trụ và, thay vì thế, nói về tính tâm linh (the spirituality), hoạt động đánh giá nội tại của con người. Tinh thần tự phân biệt với thế giới bởi các hành vi khiến cho nó, như Croce biện luận, thành một hiện hữu cụ thể ( a concrete existent) hơn là một khái niệm trừu tượng ( an abstract notion). 

Thông tin hữu ích liên quan đến Điện máy bạn có thể xem nhiều tại website http://simtamhoa.org